Vedtægter for den velgørende fond Morsø

Opdateret d. 24/1-2011

 

F U N D A T S


FOR

 

D E N   V E L G Ø R E N D E   F O N D   M O R S Ø

 

   

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 

 

 

 

Indledning

 

 

 1. Navn og hjemsted.  
 2. Fondens formål.
 3. Kapital.
 4. Fondens indtægter.
 5. Formueforvaltning og administration.
 6. Bestyrelsen.
 7. Tegning.
 8. Protokol.
 9. Regnskab og revision.
 10. Vedtægtsændringer.
 11. Fondens opløsning.

   

DEN VELGØRENDE FOND MORSØ

 

 

1.       Navn og hjemsted.

 

1.1.    Fondens navn er Den velgørende fond Morsø.

 

1.2.    Den velgørende fond Morsø’s hjemsted er Morsø Kommune.

 

2.       Fondens formål.

 

2.1.    Den velgørende fond Morsø er almennyttig og ikke erhvervsdrivende

 

2.2.    Den velgørende fond Morsø’s virkeområde er fortrinsvis begrænset til Mors og til personer, institutioner og virksomheder hjemmehørende i denne geografi eller med tilknytning til denne geografi.

 

2.3.    Den velgørende fond Morsø kan yde støtte til gavn for den almindelige samfundsudvikling.

 

2.4.    Den velgørende fond Morsø kan yde støtte i form af tilskud, investering (dog ikke lån) og uddeling af legater til personer, virksomheder, foreninger, skoler og institutioner og lignende, hvad enten der er tale om selvejende institutioner eller offentligt ejede institutioner.

 

2.5.    Den velgørende fond Morsø kan bidrage til humanitære uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål, til ungdoms- og idrætsarbejde, arrangementer af almen interesse, til forskning, erhvervsudvikling, miljø- og naturforbedring samt til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

 

3.       Kapital.

 

3.1.    Fondens egenkapital – basiskapital – udgør ved oprettelsen kr. 500.000,-, der er kontant indbetalt af Morsø Forsikring gs i forbindelse med dennes likvidation.

 

3.2.    Fondens egenkapital – basiskapital – nedbringes med kr. 50.000,- hvert regnskabsår. Nedskrivningen foretages ved udgangen af hvert regnskabsår.

 

3.3.    Ovenstående resulterer i, at den samlede kapital i fonden er udloddet med udgangen af regnskabsåret 2020.

 

3.4.    Kapital udover grundkapital efter nedskrivning af denne er rådighedskapital, hvorfra uddeling kan ske.

 

3.5.    Der er ikke i forbindelse med stiftelsen af fonden tillagt det likviderende selskab, Morsø Forsikring gs, særlige rettigheder eller fordele.

 

 

 

4.       Fondens indtægter.

 

4.1.    Den velgørende fond Morsø’s indtægter fra grundkapital efter henlæggelser samt andre indtægter, der tilgår fonden, anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Beløb, der tilfalder Den velgørende fond Morsø i form af gaver og lignende indgår i rådighedskapitalen.

 

4.2.    Fondens midler kan placeres som indestående i vilkårligt valgte danske pengeinstitutter, såvel som værdipapirer kan handles og lægges i depot igennem et hvilket som helst pengeinstitut i Danmark. Herudover henvises til den til enhver tid gældende kapitalanbringelsesbekendtgørelse.

 

 

5.       Formueforvaltning og administration.

 

5.1.    Ingen del af Den velgørende fond Morsø’s formue eller udbytte kan tilbagebetales stifteren eller andre bidragydere, og ingen del af fondes midler kan anvendes til udbetaling af udbytte eller lignende, der kan sidestilles hermed.

 

6.       Bestyrelsen.

 

6.1.    Fondens anliggender og uddeling i overensstemmelse med fondes formål varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og næstformand.

 

6.2.    Fondens første bestyrelse udpeges af den opløsende generalforsamling i Morsø Forsikring gs, blandt personer bosiddende på Mors, som hidtil har udvist en særlig aktivitet og har særligt kendskab i forhold, som kan være gavnlig for opfyldelse af fondens formål. Der tilstræbes en geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmernes personlige virkeområde. Et  medlem skal være advokat og kan kun erstattes af en advokat udpeget af Advokatrådet efter indstilling af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

6.3.    Medlemmer af bestyrelsen afgår efter tur, 2 medlemmer det første år, 2 medlemmer det andet år og 1 medlem hvert af de følgende år.

 

6.4.    Bestyrelsen supplerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

 

6.5.    Det fastsættes på første bestyrelsesmøde ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, som skal afgå. Første funktionsperiode går til den 31. december 2011.

 

6.6.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 10 og § 11. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

6.7.    Bestyrelsen modtager ikke honorar for sit arbejde.

 

7.       Tegning.

 

7.1.    Den velgørende fond Morsø’s bestyrelse tegnes af formand eller næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

8.       Protokol og hjemmeside.

 

8.1     Det påhviler bestyrelsen at føre forhandlings- og beslutningsprotokol for Den velgørende fond Morsø. Protokollen skal underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.

 

8.2.    Bestyrelsen opfordres til at oprette hjemmeside, hvori indlægges vedtægter og ansøgningsskema. Udlodninger bør fremgå af hjemmesiden, dog anonymiseret i fornødent omfang, og særligt, når der udloddes til privatpersoner.

 

9.       Regnskab og revision.

 

9.1.    Den velgørende fond Morsø’s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, første regnskabsår fra stiftelsen til 31. december 2011. Årsregnskabet skal indeholde balance, resultatopgørelse, årsberetning og noter til årsregnskabet. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, der skal være enten statsaut. eller registreret revisor. Valget gælder for et år ad gangen.

 

9.2.    Til brug for bestyrelsen føres en revisionsprotokol, hvori det anføres, hvilke revisionsarbejder, der er udført, ligesom protokollen skal indeholde en nærmere redegørelse for fondens regnskab, bogholderi m.v. og evt. bemærkninger i forbindelser hermed.

 

9.3.    Bestyrelsen skal sikre revisor adgang til at foretage alle nødvendige undersøgelser, og at revisor får alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre arbejdet.

 

10.     Vedtægtsændringer.

 

10.1.  Ændringer af disse vedtægter kan ikke finde sted i Fondens eksistensperiode.

 

11.     Fondens opløsning.

 

11.1.  Fonden kan ikke opløses i dennes eksistensperiode.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling og stiftelsesmøde.

 

Sted: Nykøbing Mors

 

Dato: 12/11 2010

 

 

Stiftelsen af Den velgørende fond Morsø, er endeligt vedtaget på generalforsamling.

 

Sted: Nykøbing Mors

 

Dato: 12/11 2010

 

Som dirigent:

 

 

_________________________

Arne Ruskjær

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.05 | 10:55

Jeg har samme problem. Vil I være søde og få det rettet?!

...
15.03 | 10:14

Når man Kopiere den ind i word er det så sløret at man ikke kan læse hvad der står. Mvh Børge

...
15.03 | 10:13

Hej Mit Navn er Børge Asmussen. Kan heller ikke udskrive eller gemme skemaet, vil I sende det til mig? Tak. Mvh Børge

...
27.02 | 11:10

Kør musen henover skemaet, når der fremkommer et forstørrelsesglas, så kan den kopieres ind i word og udskrives derfra.
Håber dette kan være en hjælp.

...
Du kan lide denne side